Kosmetik- och hygienföretagen - KoHF


Kosmetik- och hygienföretagen är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel. Organisationen har närmare 150 medlemsföretag.

KoHFs målsättning är:

– att främja den kemisk-tekniska branschen samt öka omvärldens kunskaper om branschen och dess produkter

– att fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för medlemsföretagen visavi myndigheter, departement, kundgrupper, konsumenter, andra organisationer med flera

– att ligga steget före i hälso- och miljöfrågor

– att verka för ett internationellt samarbete och harmonisering av svensk lagstiftning med EUs direktiv och förordningar
KoHFs styrelse representerar företag inom de olika verksamhetsområdena inom KoHF. KoHFs sekretariat ansvarar för kontakter med myndigheter och information och service till medlemsföretagen. 

KoHFs verksamhet kan beskrivas enligt följande:

Kontakter med myndigheter, branschorganisationer och handeln

KoHF har regelbunden kontakt med nationella myndigheter som t.ex. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket. Genom medlemskap i och nära kontakter med internationella organisationer utbyts erfarenheter om lagstiftning, produktfrågor etc. Senaste nytt om t.ex. kemikalier och råmaterial följs upp genom artiklar, rapporter och personliga kontakter.

Information och utbildning

Nyheter om kemikalier, lagstiftning och andra viktiga branschfrågor presenteras i KoHFs veckobrev, som utkommer 1 gång per vecka.
KoHF tillhandahåller telefonservice till medlemsföretagen och tillhandahåller information och utbildning genom kurser och seminarier.

Internationell representation

KoHF deltar aktivt i arbetet inom AISE (European Soap and Detergent Industry Association) och Colipa (European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) kring europeisk lagstiftning, vetenskapliga och ekonomiska frågor.

Branschsamarbete

Inom KoHF finns ett antal arbetsgrupper verksamma inom diverse områden:
Teknisk kommitté (styrgrupp, tekniska och regulatoriska frågor, alla sektioner inom KoHF. Med underliggande arbetsgrupper. Rapporterar till KoHFs styrelse)
Kosmetiksektionen (styrgrupp, strategiska frågor. Rapporterar till KoHFs styrelse)
Frisörsektionen (styrgrupp, strategiska frågor. Rapporterar till KoHFs styrelse)
Nordiskt nätverk.